NaslovnaVijestisamo neke od izmjena Zakona

samo neke od izmjena Zakona

Usklađivanje sa okvirnom direktivom o vodama EU (Sabor RH od 09.12.2005.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva

Novosti: nepovratno financiranje javnog komunalnog sektora

* Uvodi se načelo nepovratnog (su)financiranja građevina u javnoj vodoopskrbi i odvodnji – sredstvima naknade za korištenje vode (NKV) i naknade za zaštitu voda (NZV);

* Uvodi se sufinanciranje izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u privatnom vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba, sredstvima naknade za korištenje voda (NKV) i naknade za zaštitu voda (NZV) u obliku kredita.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Uvodi se mogućnost:

Naknadu za zaštitu izvorišta može uvesti i županijska skupština …..… s time da je ta naknada i dalje prihod jedinica lokalne samouprave na čijem se području sredstva sakupljaju a dana je i alternativa da JLS-e potrebna sredstva mogu osigurati u svom proračunu.

Uprava Društva

Dokumenti