NaslovnaVijestiSelektivno sakupljanje otpada na području Poreštine

Selektivno sakupljanje otpada na području Poreštine

U skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, u gradu Poreču i Općinama u nadležnosti Usluge Poreč d.o.o. u tijeku je postavljanje novih zelenih otoka za primarnu selekciju otpada. Do sada je na području grada Poreča postojalo 37 zelenih otoka, a u ostalim Općinama 19 zelenih otoka. Sada će se postaviti još 14 zelenih otoka na području Grada te 14 u ostalim Općinama.

Na zelenim otocima selektivno se sakuplja:

  • plastika, metal i tetrapak      (odlaže se npr. ambalaža od deterdženata, šampona, prehrambenih proizvoda,      tetrapak ambalaža, limenke, konzerve, metalni poklopci, plastične      vrećice);
  • staklo (odlažu se staklene boce,      staklenke, staklene čaše);
  • papir (odlaže se novinski i      uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice, papirnata i      kartonska ambalaža).

Na pojedinim zelenim otocima postoji i kontejner za sakupljanje odjeće i obuće.

U Poreču postoje i 2 reciklažna dvorišta – na lokaciji bivše tvornice Školjka (ul. Nikole Tesle bb) i odlagalištu otpada Košambra. Na tim lokacijama građani mogu odložiti električni i elektronički otpad, glomazni otpad, zeleni otpad, otpadne baterije i akumulatori, metal, papir, plastika, staklo.  Kontejneri za glomazni otpad postavljaju se na zahtjev Općina i Mjesnih odbora Grada Poreča.

Predviđa se da će se tijekom 2014. godine primarnom selekcijom sakupiti 168t papira i kartona, 201t staklene ambalaže, 9,8t ambalaže od metala, 26,8t plastične ambalaže te 5,5t tetrapaka. Ove se količine selektivno sakupljenog otpada u budućnosti trebaju znatno povećati,  stoga  od velike je važnosti   podizanje  svijesti građana o važnosti primarne selekcije.

Usluga Poreč

Dokumenti