NaslovnaVijestiU Poreču održana sjednica Grupacije održavanja čistoće, udruženja komunalnog gospodarstva HGK-a

U Poreču održana sjednica Grupacije održavanja čistoće, udruženja komunalnog gospodarstva HGK-a

 

Definiranje fik­snog dijela naknade za odvoz otpada, rokova za usklađenje Zakona o otpadu s pro­pisima Europske unije, na­čina naplate odvoza otpada te nadzora nad provođenjem selekcioniranja otpada neki su od prijedloga za nacrt no­vog Zakona o otpadu upu­ćeni s jučerašnjeg sastanka Grupacije održavanja čisto­će, udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gos­podarske komore. Sjednica koja je okupila predstavnike komunalnih poduzeća diljem Hrvatske prvi je put održana u Poreču, u Istarskoj sabor­nici, a bilo je više od 130 sudionika

Glavna tema sjednice bila je rasprava o radnoj verzi­ji nacrta prijedloga Zakona o otpadu koji je predstavio Aleksandar Rajilić iz Mini­starstva zaštite okoliša i pri­rode te je podsjetio da se na­crt nalazi u postupku javne rasprave do 3. svibnja. Pred­stavljajući prijedlog zakona naveo je da ga određuju dva cilja vezana uz rokove.

 

– Rokovi su definirani pri­stupnim ugovorom Hrvat­ske Europskoj uniji, u dijelu koji se odnosi na prijelazno razdoblje vezano za primje­nu direktiva o odlagalištima. Ona je financijski zahtjevna i ima obveze koje definira­ju smanjenje ukupnog udje­la biorazgradivog otpada koji bi se odlagao na odlagalište i koji mora biti već pri primarnoj selekciji odvojen i riješen na propisan način. Do 2020. Hrvatska bi morala usposta­viti sustav da se biorazgradiva komponenta ne smije više odlagati na odlagalište, rekao je Rajilić.

Drugi osnovni cilj odnosi se na direktivu EU-a prema kojoj Hrvatska ima obvezu do kraja godine planirati nove smjernice u zakonodavstvu, odnosno do 2015. usposta­viti sustave odvojenog priku­pljanja otpada, papira, meta­la, stakla na samom mjestu nastanka da bi se taj otpad mogao automatski razvrsta­vati i slati na konačnu obra­du ili prodavati kao sirovina Do 2020. godine počet će se odrađivati u postocima koliko se mora skupitimetala, papi­ra i stakla na mjestu nastanka.

Govoreći o iznosu naknade koja se naplaćuje građanima za odvoz komunalnog otpa­da, Rajilić je dodao da novi Za­kon o otpadu predviđa izradu posebnog propisa koji će de­taljnije razraditi gospodare­nje otpadom i model izraču­na naknade koja će sadržavati paušalni dio naknade namije­njen održavanju hladnog po­gona sustava odvoza otpada, dok će se varijabilni dio razli­kovati ovisno o vrsti i količi­ni otpada.

Sudionici sastanka uputili su prijedloge vezane za pita­nja koje je potrebno definirati zakonom, poput zbrinjavan mulja, naplate naknade i odvoz otpada prema masi i volumenu te ukazali na važnost uspostave sustava kontrole onoga što će se odlagati u spremnike. Voditelj grupacije Tomislav Čurko, kao jedan od članova radne grupe zadužene za izradu nacrta Zakona, okupljenima je rekao da će se njihove primjedbe prikupiti, uobličiti i poslati na razmatranje kao stav grupacije.

 

Na sjednici su aktivnosti svojih organizacija predstavili  domaćin Rodoljub Kosić, direktor porečke Usluge, Jasna Kufrin iz Agencije za zaštitu okoliša, Amalija Ikšić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Nevenka Klemen, načelnica odjela za komunalno gospodarstvo Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, koja je najavila pripremu novog zakona o komunalnom gospodarstvu

 

Priznanja komunalnim poduzećima
Na sjednici su dodijeljena priznanja Hrvatske gospodarske komore za doprinos u razvitku komunalnog gospodarstva u Hrvatskoj, a uručena su direktorima komunalnih poduzeća Čistoća iz Dubrovnika, Ponikve iz Krka, Gradina s Visa, Gradska čistoća iz Šibenika, Univerzal iz Đakova, Komunalac iz Vukovara, Komunalac iz Županje te Čistoća iz Zadra. 

Glas Istre

V.Habereiter

Dokumenti