NaslovnaVijestiUsluga Poreč nabavila 1255 novh spremnika za komunalni i korisni otpad

Usluga Poreč nabavila 1255 novh spremnika za komunalni i korisni otpad

Nakon što su nabavljena dva nova komunalna vozila za sakupljanje komunalnog otpada, koja će značajno doprinijeti kvalitetnijem obavljanju poslova i smanjenju troškova održavanja voznog parka, komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. krajem 2014. krenulo je u nabavu različitih vrsta i volumena spremnika za komunalni i korisni otpad. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, zakonska je obveza gradova i općina stanovnicima osigurati adekvatnu komunalnu opremu za razvrstavanje iskoristivih komponenti otpada kao što su papir, metal, staklo, plastika, tekstil, problematični otpad i glomazni otpad, a odvojeno skupljanje dužni su osigurati kroz zelene otoke, reciklažna dvorišta i odvojeno sakupljanje na kućnom pragu.

Nedovoljna količina komunalne opreme istaknuti je problem s kojim se  komunalno društvo suočava već duži niz godina. Kako bi se spremno odgovorilo na  zahtjeve korisnika, a pritom poštovalo sva pravila sakupljanja i odlaganja otpada, Usuga Poreč d.o.o. dobavila je:

  • 4 komada podzemnih spremnika i 4 press kontejnera
  • 900 komada komunalnih spremnika zapremnine od 120 do 1100l
  • 60 komada spremnika zvona za selektivni otpad
  • 100 komada komunalnih spremnika zapremnine 5 i 7m3
  • 6 spreminka za opasni otpad
  • 1 mobilno reciklažno dvorište
  • 100 komada kompostera
  • 150 komada spremnika za biorazgradivi otpad zapremnine 1100 l

Količina novo nabavljenih spremnika iznosi   25 posto,  ili četvrtinu  ukupne količine  spremnika s kojima Usluga Poreč trenutno raspolaže. Ukupna vrijednost nabavljene opreme je 3.039.588,00 kuna gdje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40 posto investicije a preostali dio Usluga Poreč d.o.o.

Dijelom  novonabavljenih spremnika opremiti će se, u skladu sa odredbama Zakona, reciklažno dvorište. Tako će se od sada, uz papir, karton, najlon, plastiku, stiropor, staklo, metal, akumulatore i biootpad,  u reciklažnom dvorištu moći  odložiti i otpadna motorna i jestiva ulja, fluorescentne cijevi (štedne žarulje), toneri, ambalaža od boja, lakova, kemikalija, tkanine, električna i elektronička oprema.

Sa novim setovima eko otoka proširit će se postojeći sustav selektiranja otpada tako da će se    broj  od 89 trenutno postavljenih  setova eko otoka na području grada Poreča i ostalih općina povećati na  109. Na eko otocima uz postojeće 3 vrste kontejnera- za papir, plastiku (gdje možete odložiti uz plastiku i metalnu ambalažu te tetrapak) i staklenu ambalažu postavit će se i spremnici za biootpad gdje će se moći odložiti otpad iz kuhinja kao što su ostatci voća i povrća, vrećice čaja, talog od kave i drugi biorazgradivi otpad koji nastaje u kuhinji.

Što se tiče zbrinjavanja biootpada (organski otpad koji čini trećinu ukupnog otpada u kanti za smeće a sastoji se od kuhinjskih otpadaka i otpada iz vrta), zainteresiranim građanima, školama i vrtićima podijelit će se komposteri.

U užem centru grada  postavit će se 4 seta podzemnih kontejnera gdje je predviđeno zbrinjavanje selektivnog i komunalnog otpada.

Otpad je jedan od ključnih problema moderne civilizacije, neizbježna posljedica našeg načina života. U novije vrijeme, gospodarenje otpadom je postalo važan segment zaštite okoliša. Pravilnim postupanjem s otpadom najveći dio odbačenih stvari može se iskoristiti i preraditi u nove korisne tvari a to podrazumijeva: smanjenje stvaranja otpada i njegovo odvajanje po vrstama.

Postavljanjem novih spremnika, pogotovo za razne vrste korisnog otpada, smanjit će se količine komunalnog, a povećati količine korisnog otpada, što je dio  strategije održivog gospodarenja otpadom, istaknuo je direktor Usluge Poreč nadodavši, kako smanjivanjem količine komunalnog otpada smanjit će se  i troškovi prijevoza istog,  koji će se  preko izgrađene Pretovarne stanice Košambra na zbrinjavanje odvoziti  u  Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun u Puli.

IMG_5984         IMG_5987

IMG_5595        IMG_5992

IMG_5986         IMG_5998

Usluga Poreč

Dokumenti