NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaUSLUGA POREČ ODLUČILA STATI NA KRAJ NESAVJESNOM ODLAGANJU OTPADA

USLUGA POREČ ODLUČILA STATI NA KRAJ NESAVJESNOM ODLAGANJU OTPADA

| Novosti RJ Čistoća

Usluga Poreč odlučila je stati na kraj nesavjesnom odlaganju otpada i divljim odlagalištima koja nastaju kao rezultat neodgovornog odlaganja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Sa slijedećim računima javne usluge, Usluga Poreč kreće u naplatu kazni korisnicima usluga koji ne koriste javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odnosno korisnicima za koje je uvidom u evidenciju utvrđeno da ne koriste dodijeljeni spremnik ili karticu.

Uvidom u evidenciju korištenja usluga utvrđeno je kako više od trideset posto korisnika usluge nema evidentirano ni jedno pražnjenje spremnika, odnosno korištenje kartica. Budući da nije moguće da se na obračunskom mjestu, u domaćinstvu ili u poslovnom objektu ne proizvodi miješani komunalni otpad ili biorazgradivi komunalni otpad uvid u evidenciju o preuzetom otpadu ukazuje na činjenicu da se otpad ne odlaže propisano i savjesno na za to predviđena mjesta.

Ugovorene kazne bit će naplaćene sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17 ), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN 50/2017 ), te Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, prema kojima je vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan  koristiti javnu uslugu na obračunskom mjestu, dok svako suprotno ponašanje za posljedicu ima propisanu ugovornu kaznu.

Korisnici usluga koji nemaju evidentirano korištenje dodijeljenih spremnika, odnosno kartica, a za to imaju opravdani razlog, valjani dokaz (podatak očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode ili neke druge evidencije) o razlogu nekorištenja usluga, a kojim se može utvrditi opravdano ne korištenje javne usluge, isti mogu dostaviti na e-mail adresu: kucanstva@usluga.hr, telefonskim putem na: 052/429-228 ili osobno u Uredu za korisnike na adresi Mlinska 1, Poreč, radi usklađivanja obračuna i podataka sa stvarnim stanjem.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti