NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaUsluga Poreč radi po zakonu, a poduzete mjere u skladu su s donesenim uredbama i odlukama

Usluga Poreč radi po zakonu, a poduzete mjere u skladu su s donesenim uredbama i odlukama

| Novosti RJ Čistoća

Glede obračunatih ugovornih kazni, Usluga Poreč d.o.o. se očituje: Poduzeće radi u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom kao i u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Istina je da je Ustavni sud zaustavio daljnje postupanje i primjenu po  Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ali navedeno se ne odnosi na temu ugovornih kazni i osnove po kojoj je Usluga Poreč postupila u konkretnom slučaju.

Kako je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe navedeno niz nelogičnosti, neprihvatljivih, neodrživih te diskriminirajućih odredbi kako za korisnike usluge tako i davatelje usluga, Usluga Poreč pristupila je poduzimanju potrebnih aktivnosti radi rješavanja nastale situacije.Naime, moglo se uočiti da je Ustavni sud zaustavio daljnje postupanje i primjenu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe upravo i na temelju prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sa Ustavom RH, a koji predlagatelj je između ostalog komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o.

 Nastavno na navedeno, a s obzirom da je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe privremeno obustavljena kao i sve daljnje aktivnosti koje proizlaze iz iste, na snazi ostaju i dalje trenutačno važeći zakonski akti, odnosno Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom kao i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Upravo na temelju prethodno navedene Uredbe i Odluke, obračunate su i ugovorne kazne.

Usluga Poreč, a s obzirom da  obavlja djelatnosti od javnog interesa, ima odgovornost i obvezu građanima pružiti točne i istinite informacije.

Korisnici naših usluga koji imaju bilo kakvu dilemu, pitanje ili primjedbe u bilo kojem trenutku mogu zatražiti naše objašnjenje i mi ćemo vrlo rado odgovoriti na svako pitanje, kao što smo to radili i do sada.

Zbog svega navedenog molimo da javnost informirate o stvarnim činjenicama.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti