NaslovnaVijestiUSLUGA POREČ u povodu Nove 2005. godine

USLUGA POREČ u povodu Nove 2005. godine

Izjava Predsjednika Uprave za list PARENTIUM
Kako ocjenjujete proteklu godinu?

Stanje u komunalnom poduzeću s analizom financijskih izvješća za 2003. godinu, koje je sačinila stručna revizorska kuća, bili su snažan poticaj da upregnemo sve dobronamjerne i raspoložive potencijale u cilju bolje organiziranosti i racionalnijeg ponašanja, kako i u podizanju opće motiviranosti da funkcioniramo tako, kako bi naši građani i gospodarstvo vjerujem željeli.
Mjesta odgovornijem kako i racionalnijem ponašanju zasigurno ima. Mi članovi Uprave čvrsto vjerujemo u radne potencijale naših zaposlenika ali moramo isto tako reći da je na nekim pozicijama potrebno neznatno mozaik presložiti pa rezultati sigurno neće izostati.

Da bi Grad Poreč izvršavao jednu od svojih obveza prema svojim poreznim obveznicima formirao je svoje komunalno poduzeće koje će u njegovo ime izvršavati određene komunalne aktivnosti.U našim međusobnim odnosima ima cijeli niz lijepih primjera suradnje i međusobnog uvažavanja ali ima i primjera koji ukazuju da suradnja može i mora biti brža, bolja i efikasnija. Po mom sudu u tom prepoznavanju leži tajna ukupno dobrih rezultata koje zasigurno svi očekujemo a pogotovo korisnici naših usluga.
U razdoblju koji je za nama dešavali su se i neki pojedinačni slučajevi nenamjenskog trošenja sredstava kanalizacijskog doprinosa koji je namijenjen izgradnji kanalizacijske infrastrukture. Dobri poznavatelji prilika u našem trgovačkom društvu znaju da od 1996. godine nisu vršene korekcije cijena komunalnih usluga a da su ostali troškovi koji direktno utječu na te cijene u kontinuitetu samo rasli, pa smo se tako snašli u vrlo nezavidnom položaju, koji nam je u pojedinim vremenskim razdobljima značajnije utjecao i na samo funkcioniranje društva. Također je sigurno mnogima poznata problematika pražnjenja septičkih jama. Tragom postupanja po odluci Poglavarstva Grada Poreča i praćenjem realnih troškova možemo sa sigurnošću konstatirati da i mi čvrsto stojimo na stanovištu da se akcija nastavi što je posebno opravdano sa stanovišta zaštitite okoliša ali da istovremeno moramo iznaći načine kako osigurati dostatna sredstva za pokrivanje troškova. O tome smo već sredinom ove godine upozoravali i vjerujem unazad par dana došli i do odgovarajućeg rješenja za 2004. godinu ali cijenimo da Gradska vlast mora definirati konkretan model rješavanja te problematike i za 2005. godinu, kako ponovno ne bi došli u slične situacije. Jasno nam je da istovremeno sa strane našeg trgovačkog društva moramo u kontinuitetu raditi na iznalaženju unutarnjih rezervi i maksimalnoj racionalizaciji troškova.

Koje su dobre stvari napravljene u protekloj godini?

1. Izvršena je kvalitetna analiza poslovanja trgovačkog društva što je bio i uvjet za preuzimanje trgovačkog društva a koja će predstavljati i temeljno polazište za kvalitetne iskorake u poslovanju tijekom slijedećeg mandatnog razdoblja,
2. Stvorene su neke od pretpostavki za kvalitetnije planiranje i praćenje troškova po raznim osnovama i radnim jedinicama,
3. Nabavljena su i stavljena u funkciju sredinom godine 4 nova kamiona za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada te jedan kamion za crpljenje otpadnih voda iz septičkih jama,
4. Stvorene su pretpostavke za bolje radne uvijete za više radnih mjesta u kolektivu,
5. Stvoreni su bolji radni uvjeti u RJ Groblje i nabavljen je novi kombi za obavljanje pogrebnih usluga,
6. U završnoj su fazi realizacija nabave informatičkih programa za bolje praćenje i funkcioniranje Marine, Groblja kako i nabavka GIS sustava za potrebe praćenja podzemnih kanalizacijskih sustava,
7. U Marini realizirana je mogućnost priključka za praćenje satelitskih programa za 40-ak vezova (prva faze projekta),
8. Omogućen je internetski pristup preko web adrese www.marinaporec.com u marinu Poreč uz informacije o vremenskim prilikama što koristi vrlo veliki broj posjetitelja Internet stranica,
9. U završnoj fazi pripreme je i izgradnja automatizacije zatvorenih parkirališta kako i ugradnja parkirnih automata na javnim parkirnim površinama. Uložiti ćemo sve napore da uz stvaranje administrativnih pretpostavki od strane Grada Poreča kompletan sustav pustimo u pogon pred nadolazeće Uskršnje praznike,
10. Nakon ponovnog preuzimanja u posjestvo bivšeg info punkta „Adrijatik“ krenuli smo sa adaptacijom prostora kako bismo stvorili bolje pretpostavke za službe koje imaju najviše kontakata sa našim građanima i kako bismo izbjegli potrebu dolaska na treći kat upravne zgrade, što cijenim da će posebno pozdraviti penzioneri, te sa druge strane i potrebu da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama iste približimo svim zaitresiranima,
11. Posebno mjesto u svim tim pozitivnim iskoracima po mom mišljenju sigurno zaslužuje i jedna od zadnjih odluka Poglavarstva Grada Poreča koje je prihvatilo korekciju cijena komunalnih usluga koje s jedne strane garantiraju normalno funkcioniranje djelatnosti čistoće u našem trgovačkom Društvu i sa druge strane osiguranje potrebnih sredstava za sanaciju postojeće deponije i njezino funkcioniranje preko trgovačkog društva Adriaplus, jer se moraju stvoriti i nezaobilazni preduvjeti za daljnji razvoj turističkog gospodarstva i cjeloviti razvoj naše lokalne samouprave.

Zahvala i želje………………

Ovom se prilikom želim posebno zahvaliti svim svojim djelatnicima i svim vanjskim suradnicima sa kojima smo ulagali napore da što bolje odgovorimo na postavljene nam zadaće iz domene komunalnih aktivnosti.

Našim građanima od sveg srca u ime svih članova kolektiva Usluge Poreč želim obilje sreće, zadovoljstva, poslovnih i porodičnih uspjeha za predstojeće blagdane i Novu 2005. godinu.

Predsjednik Uprave
Rodoljub Kosić

Dokumenti