NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaUSPJEŠNO ODRAĐENE EDUKATIVNE JAVNE TRIBINE NA TEMU ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM

USPJEŠNO ODRAĐENE EDUKATIVNE JAVNE TRIBINE NA TEMU ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM

| Novosti RJ Čistoća

Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Funtane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o. provele su 7 edukacijskih javnih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“. Tribine su održane tijekom svibnja na području svih općina.

Tribine su se sastojale od prezentacije te rasprave u kojoj su zainteresirani građani mogli dobiti odgovore na pitanja vezana uz temu održivog gospodarenja otpadom te dati svoj osvrt na prezentaciju i sustav gospodarenja otpadom u njihovoj sredini. Prezentaciju je na svim javnim tribinama održao mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn. kroz glavne teme koje su obuhvaćale pregled zakonodavnog okvira održivog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, naglašavanja važnosti sprječavanja nastajanja otpada, informiranje i senzibiliziranje građana o koristima ponovne upotrebe predmeta, pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja. Tijekom provođenja tribina bilo je osigurano predvođenje na znakovni jezik.

Tijekom rasprave građanima su za sva pitanja, osim predavača, bili na raspolaganju i predstavnici Usluge Poreč d.o.o. Najčešća pitanja bila su vezane uz pravilno odvajanje otpada, ulogu reciklažnog dvorišta i probleme ilegalnih odlagališta, a dodatne informacije tražene su za novi sustav gospodarenja otpadom koji je u provedbi na području obuhvata projekta.

Zaključak tribina je da stvaramo velike količine otpada kojima je potrebno pravilno gospodariti kako bismo zaštitili okoliš u kojemu živimo i vlastito zdravlje. Svaki pojedinac mora mijenjati svoje navike i težiti prema sprječavanju nastajanja otpada uz ponovnu upotrebu predmeta, odvojeno sakupljanje otpada i kućno kompostiranje kako bi se smanjila količina komunalnog otpada.

Organizacija javnih tribina tek je prvi dio planiranih izobrazno-informativnih aktivnosti. Za stanovništvo svih općina u obuhvatu projekta osigurati će se i edukativni materijali: letci, plakati i vodiči. I za najmlađe su organizirana edukativna događanja, kazališne predstave za vrtićki uzrast i likovna natjecanja za osnovnoškolsku populaciju, koja će ih potaknuti da usvoje poželjne navike u gospodarenju otpadom.

Organizacija i provedba tribina sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je 500.000,00 kn (83%) bespovratnih sredstava potpore Europske unije dodijeljenih iz Kohezijskog fonda.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti