NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaUSPJEŠNO PODJELJENO VIŠE OD 7.000 INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA SELEKTIVNI OTPAD

USPJEŠNO PODJELJENO VIŠE OD 7.000 INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA SELEKTIVNI OTPAD

| Novosti RJ Čistoća

U toku mjeseca svibnja izvršena je podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira, plastične i staklene ambalaže za korisnike sa područja općina Tar-Vabriga. Vrsar, Funtana, Vižinada, Kaštelir-Labinci i Sv. Lovreč u zajedničkoj koordinaciji djelatnika općina i Usluge Poreč d.o.o. te je time provedena još jedna uspješna nadogradnja cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.

Prema unaprijed najavljenim terminima i mjestima gdje su se spremnici dijelili odazvalo se veliki broj  građana koji su preuzeli svoje spremnike, a koji će im omogućiti odvajanje otpada na kućnom pragu. Na području općine Tar-Vabriga preuzeto je 55% spremnika, Sv. Lovreč 75% dok je u općinama Vrsar, Funtana, Kaštelir-Labinci i Vižinada preuzeto 65%.

Svi oni koji nisu bili u mogućnosti preuzeti svoje spremnike iste mogu preuzeti na reciklažnom dvorištu na Košambri svakog radnog dana od 07:00 sati do  17:00 sati, a korisnici sa području općine Vrsar i Funtana osim na Košambri iste mogu preuzeti i na reciklažnom dvorištu u Gradini u radno vrijeme istoga.

Molimo korisnike ukoliko još nisu preuzeli svoje spremnike da to učine što prije jer se podjelom individualnih spremnika sa javnih površina uklanjaju postojeći zeleni otoci.

Naglašavamo da se prilikom odlaganja otpada u spremnike treba pridržavati uputa te u spremnike odlagati čistu i ispranu ambalažu za koju je spremnik namijenjen, a na svakom spremniku nalazi se naljepnica sa oznakom koja vrsta otpada se smije, a koja ne smije odlagati u pojedini spremnik.

Pražnjenje spremnika u kojima će se nalaziti pravilno odložen otpad te koji budu postavljeni na javnu površinu vršiti će se u dana odvoza miješanog komunalnog otpada s time da će se papir i plastika odvoziti svaki drugi tjedan naizmjenično, a staklena ambalaže jednom mjesečno. Spremnici u kojima se ne nalaza otpad za koji je isti namijenjen neće se prazniti, a na isti će se nalijepiti naljepnica upozorenja čime će takav spremnik, ukoliko je naravno uklonjen sav nepropisno odloženi otpad, isprazniti u slijedećem terminu prema planu sakupljanja.

Uvid u plan odvoza može se izvršiti na stranicama Društva u izborniku Čistoća – Plan odvoza otpada.

Ovom nadogradnjom sustava potiče se odvajanje vrijednih vrsta sirovina iz kojih će nastati neki novi proizvodi te očuvati okoliš te zdravlje svih nas i budućih generacija.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti