NaslovnaVijestiZaključak o prethodnoj suglasnosti na Odluku o cjeniku usluga gospodarenja otpadom

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Odluku o cjeniku usluga gospodarenja otpadom

Na temelju članka 17. Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/08, 111/06, 60/08 i 87/09), članka 24. stavak 7. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 53. Statuta Grada Poreča – Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 6/09), Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo, dana 13. listopada 2010. godine, na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav (KLASA: 363-01/10-02/23, URBROJ: 2167/01-05/09-10-20 od 13.10.2010), donosi sljedeći Zaključak:

1. Sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo daje prethodnu suglasnost trgovačkom društvu USLUGA POREČ d.o.o. na

a) Odluku o cjeniku usluga gospodarenja otpadom za kategoriju kućanstvo s primjenom od 01. travnja 2010. godine,
b) Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku usluga gospodarenja otpadom za kategoriju gospodarstvo – obrtnici, mala privreda i ostali,
c) Odluku o izmjeni i dopuni Cjenika komunalnih usluga za tržište – čistoća.

2. Odluke iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

3. Zadužuje se USLUGA POREČ d.o.o. Poreč da o promjeni cijena izvijesti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te nadležni Županijski ured za gospodarstvo Istarske županije.

4. Ovaj Zaključak i Odluke iz točke 1. ovog Zaključka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Poreča- Parenzo".

Odluka o cjeniku – kućanstvo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke – gospodarstvo i obrtnici

Odluka o izmjeni i dopuni cjenika usluga za tržište

Dokumenti