Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Prezentacija nacrta Plana gospodarenja otpadom
Share icon
Podjeli
Objavljeno 18.03.2009.

U Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča u utorak 17.03.2009.godine sa početkom u 10 sati održana je prezentacija nacrta Plana gospodarenja otpadom.

 

Prezentaciji su u organizaciji gradskog komunalnog društava Usluga Poreč pored domaćina predstavnika Grada Poreča učestvovali i predstavnici Općina Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Vižinada, Višnjan, Sv.Lovreč, Funtana i Vrsar

 

Neke od osnovnih značajki Plana …..

 

U skladu s Planom gospodarenja otpadom Istarske županije i Zakonom o otpadu (NN 178/40, članak 11.), Gradsko vijeće Grada Poreča donijeti će Plan gospodarenja otpadom za razdoblje do 2015. godine.

 

Plan će sadržavati:

 

Uvode napomene

Osnovne i opće odredbe

Nazivlje u planu

Pregled postojećeg stanja

Mjere gospodarenja otpadom i odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad

Popis otpadom nečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta

Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša i ostalih aktivnosti

Izvori i visina potrebnih sredstava za provedbu sanacije

Ostale prijelazne i završne odredbe

 

Plan donosi gradsko vijeće za razdoblje do 2015. godine. Objavljuje se u službenom glasilu Grada. Poglavarstvo Grada Poreča jednom godišnje (do 30. travnja) podnosi gradskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Usvojeno izvješće dostavlja se Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.

 

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015.

Temeljni zadatak Plana u navedenom razdoblju je organiziranje provođenja glavnih ciljeva Strategije postavljene za razdoblje od 2005. do 2025. na području gospodarenja otpadom u RH, i to:

uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta,

sanacija „crnih točaka“ - lokacija u okolišu visoko opterećenih otpadom

razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, s predobradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja i

uspostava potpune informatizacije sustava gospodarenja otpadom

Troškovi gospodarenja otpadom moraju obuhvatiti:

troškove odvojenog skupljanja otpada

troškove prijevoza otpada,

troškove drugih mjera gospodarenja otpadom koje nisu pokrivene prihodom ostvarenim prometom otpada,

procijenjene troškove uklanjanja otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš i

troškove oporabe i/ili zbrinjavanja otpada koji obuhvaćaju troškove projektiranja i gradnje građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, troškove rada građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada te procjenu troškova zatvaranja građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, njihova naknadnog održavanja i gradnje nove građevine koja će se koristiti nakon prestanka rada postojeće.

Stupanjem na snagu Strategije i Plana gospodarenja otpadom RH te pravilnika o postupanju s posebnim kategorijama otpada, od posebne je važnosti za Hrvatsku, jer se njime pokreću promjene koje će, postupno rješavati postojeće probleme, unapređivati sustav i usmjeravati RH prema održivom gospodarenju otpadom, a i postignuta su značajna usklađivanja s propisima EU.

Integralni koncept gospodarenja otpadom u sebi sadrži osnovna načela, i to:

izbjegavanje otpada

vrednovanje otpada

zbrinjavanje otpada

 

Shematski prikaz gospodarenja otpadom:

Izbjegavanje

 

 

Neizbjegnuti otpad

- manji proizvodni otpad

 

- proizvod s manje otpada

 

 

- uporaba primjerenije ambalaže

 

Vrednovanje otpada

 

 

- materijalna reciklaža i ponovna uporaba

 

 

- biološka reciklaža i ponovna uporaba

Kontrolirana odlagališta

- energetska reciklaža i ponovna uporaba

 

Postupanje s otpadom na predmetnom području razvija se u skladu sa ciljem ostvarivanja integralnog koncepta gospodarenja otpadom čije su osnove:

- sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom

- iskorištavanje vrijednih svojstava pojedinih vrsta otpada u materijalne svrhe

- kontrolirano odlaganje otpada i saniranje otpadom onečišćenog tla

 

Nakon prezentacije i otvorene rasprave doneseni su slijedeći zaključci:

Sve Općine bivše Poreštine suglasne su da se izrade posebni separati kao dijelovi cjelokupnog Plana gospodarenja otpadom za njihova područja djelovanja.

Radi boljeg definiranja projektnog zadatka za izradu Plana po Općinama svima će se dostaviti prijedlog Plana gospodarenja otpadom za Grad Poreč.

Predloženo je izrađivaču Plana da se segment građevinske deponije obradi cjelovitije i da se sve relevantne informacije prikupi u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Poreča.

 

 

Uprava Društva

 

    Arrow pointing up