NaslovnaVijestiZAJEDNIČKA TEMATSKA SJEDNICA VIJEĆA GRADA POREČA I OPĆINA POREŠTINE

ZAJEDNIČKA TEMATSKA SJEDNICA VIJEĆA GRADA POREČA I OPĆINA POREŠTINE

Prezentacija pri­premnih aktivnosti nužnih za nominaciju projekata izgrad­nje kanalizacijske mreže Poreštine prema Svjetskoj banci i EU-fondovima bila je glavna tema zajedničke sjednice vije­ća Grada Poreča i općina Funtane, Tara-Vabrige i Vrsara.

– Ulaskom  Europsku uniju ovo će područje biti određe­no kao vrlo osjetljivo i trebat će puno raditi ne bi li se rije­šili sustavi odvodnje otpadnih voda te osigurala zaštita akvatorija. Zato je bitno upoznati se s funkcioniranjem bankarskog sustava i novim elementima u kandidaturi za dobivanje sred­stava, rekao je Rodoljub Kosić, direktor porečkog komunalca Usluge, zaduženog za vođe­nje projekta. Podsjetio je da je prije četiri godine Grad Poreč financirao izradu zajedničke koncepcije odvodnje otpadnih voda, uz stručnu potporu Hrvatskih voda, koju su kasnije prihvatili i predstavnici jedinica lokalne samouprave.

Po pitanju izgradnje pročistača načelni su stavovi lokal­nih samouprava Poreštine da se projekt uređaja Materada nominira pri Svjetskoj banci, a uređaja Lanterna, Debeli rt i Petalon pri EU-fondovima. In­vesticijska vrijednost uređaja Materada procjenjuje se na 65 milijuna kuna, od čega bi udio GEF (Globalnog fonda za oko­liš) darovnice bio 20 posto ili 13 milijuna kuna, dok ostatak troškova preuzimaju Hrvatske vode (13,5 milijuna kuna), Ministarstvo regionalnog razvoja (oko 11 milijuna) i lokalna sa­mouprava (27,5 milijuna). Kroz EU-fondove se 70 posto inve­sticije financira iz nepovratnih sredstva, a o ostatku jedinice lokalne samouprave pregova­raju s Hrvatskim vodama. Ko­sić je dodao da je projekt koji će se nominirati pri Svjetskoj banci već usuglašen između Hrvatskih voda i jedinica lokal­ne samouprave, a rok za pre­daju je kraj travnja. Za projekte prema EU-fondovima izrađena su idejna rješenja, a idejni pro­jekti moraju biti gotovi do kraja svibnja.

– Kada se izrade kvalitetne i usporedive analize općine će donijeti konačnu odluku o loka­ciji uređaja i odabrati najprimje­reniju tehnologiju pročišćava­nja. Sugeriram im da definiraju konačni obuhvat kroz fazni pri­stup u realizaciji cjelokupnih programa, ne bi li uređaji s minimalnim intervencijama mogli funkcionirati na postojećim su­stavima, zaključio je Kosić.

Vijećnici su nakon izlaga­nja ponajviše tražili podrobnija objašnjenja o načinima finan­ciranja, zadanim rokovima i mogućim posljedicama ako se općine i Grad ne dogovore o načinu financiranja projekta.

 

V. Habereiter

Dokumenti