Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Arrow pointing right
Zaštita osobnih podataka - GDPR
Zaštita osobnih podataka - GDPR
Share icon
Podjeli

Izjava o zaštiti osobnih podataka
USLUGA POREČ d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Osnovni podaci
Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je: USLUGA POREČ d.o.o., Poreč, Mlinska 1.

Adresa e- pošte za kontakt: usluga@usluga.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka: odvjetničko društvo Zagoršćak & Partneri d.o.o.

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, radi se  o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo također i tom smo slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka.

2. Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo
Obrađujemo i upotrebljavamo slijedeće osobne podatke:

 • zaposlenike, djeca i bračni drug zaposlenika,

 • tijela trgovačkog društva (članovi uprave, skupštine, nadzornog odbora),

 • vanjske suradnike,

 • korisnike djelatnosti,

 • poslovni klijenti,

 • studenti, učenici,

 • ugovorne korisnike.

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora ili provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

1. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka
Obrade koje provodimo temelje se na:

 1. Zakonskim obvezama – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava  koja smo dužni vršiti prema važećim propisima

 2. Realizaciji ugovora – osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili.

 3. Privolama – koju ste nam dali radi obrade vaših osobnih podataka (npr. broja privatnog telefona, mobitela, e mail adrese i sl.)

 4. Legitimnim interesima.

4. Razdoblje čuvanja
Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno zakonskim i ostalim propisima ili općem aktu – Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Vaše osnovne osobne podatke načelno brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

5. Upravljanje privolama
Privolu za kontaktiranje možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka

Promjenu privole možete izvršiti, putem pisanog zahtjeva na adresu: USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč

ili putem e-mail-a na adresu: usluga@usluga.hr

Ako opozovete dane privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku.

U slučaju obrade Vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

6. Prava korisnika
a) pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

g) Pravo na prigovor nadležnom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

7. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje
Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:
– ako postoji zakonska obveza
– ako je dan izričiti pristanak na prijenos podataka od strane ispitanika

8. Prijenos podataka trećim osobama
Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi

 • na pisani zahtjev suda ili javnog bilježnika ako su podaci potrebni u obavljanju poslova koji su im povjereni temeljem zakona (npr. provedba ovrhe, stečaja, ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka)

 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,

 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,

 • ako su podaci potrebni Centru za socijalnu skrb u okviru njihovih zakonskih ovlasti

 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznim tijelima (Poreznoj i Carinskoj upravi), Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, u postupku koji ona provode u okviru svojih nadležnosti

 • ako smo obvezni dostaviti podatke Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture

 • ako su podaci potrebni radi izvršenja ugovornih obaveza prema Vama kao i izvršenja naših zakonskih propisa,

 • u drugim slučajevima propisanim zakonom.

9. Tehničke i organizacijske mjere
Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim mrežnim stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

10. Osobni podaci na mrežnoj stranici
Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene mrežne stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natječaja  za radno mjesto, usluga povratnog poziva, i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.

Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, mrežne stranice mogu sadržavati „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

Važni dokumenti

File iconFile icon
PRAVILNIK-O-IZMJENAMA-I-DOPUNAMA-PRAVILNIKA-O-KORIS.-28.4.2022.G.pdf
File iconFile icon
Pravilnik-o-koristenju-GPS-sustava-srpanj-2018.pdf
File iconFile icon
PRAVILNIK-O-KORISTENJU-SUSTAVA-VIDEONADZORA-26.7.2021g.pdf
File iconFile icon
Odluka-o-uvodenju-posebnih-sigurnosnih-mjera-obveznog-testiranja-na-virus-SARS-CoV-2-2.pdf
File iconFile icon
Pravilnik-o-koristenju-video-nadzora-srpanj-2018.pdf
File iconFile icon
Pravilnik-o-zastiti-osobnih-podataka-srpanj-2018.pdf
File iconFile icon
Izvješće-o-imenovanju-službenika-za-zaštitu-podataka-rujan-2019.pdf

Važne poveznice

ArrowUREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

ArrowZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

ArrowAGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

  Arrow pointing up