NaslovnaDjelatnostiČistoćaMobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište

Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom  na području na kojem društvo Usluga Poreč d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u funkciji je i mobilno reciklažno dvorište.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Mobilno reciklažno dvorište predviđeno je za sakupljanje različitih vrsta otpada koje se ne mogu odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad. Mobilno reciklažno dvorište postavlja se u naselja kako bi odlaganje što više vrta otpada bilo omogućeno korisnicima u blizini njihovog  obračunskog mjesta. U njemu se može odložiti ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

Usluga Poreč d.o.o.