NaslovnaDjelatnostiČistoćaGrađevina za gospodarenje otpadom Košambra

Građevina za gospodarenje otpadom Košambra

 

Građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom, dok je odlagalište otpada definirano kao građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili na zemlju.

Građevina za gospodarenje otpadom Košambra nalazi se oko 2.5 km jugoistočno od centra Grada Poreča – Parenzo.

Na odlagalištu otpada Košambra odlaže se neopasni otpad, točnije miješani komunalni te biorazgradivi iz vrtova i parkova, a koji je prikupljen s područja Grada Poreča – Parenzo te Općina Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Vižinada – Visinada, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Višnjan – Visignano, Sveti Lovreč – San Lorenzo del Pasenatico i Kašteli Labinci – Castellier-Santa Domenica.

Na navedenom odlagalištu otpad se organizirano odlaže od 1977.godine, kompaktiranje prilikom odlaganja obavlja se  od 1988.godine, a samo vaganje otpada od 2000. godine.

Sanacija odlagališta izvršena je 2008.g. čime je sanirano postojeće odlagalište te izvedena nova ploha za odlaganje otpada kapacitirana za prihvaćanje otpada do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

U sklopu te sanacije izgrađeno je i reciklažno dvorište, ulazno- izlazna zona sa kolnom vagom za vaganje otpada, laguna za prikupljanje procijedne vode, laguna za prikupljanje oborinske vode, plinska stanica s bakljom, spremnik za gorivo s nadstrešnicom, infrastruktura, rasvjeta odlagališta. Izuzev svega navedenog, na deponiji se nalazi i plato za pranje vozila i perilište kotača.

U 2014.godini na Građevini za gospodarenje otpadom Košambra izgrađena je prva pretovarna stanica u Hrvatskoj.

Pretovarna stanica je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove uporabe ili zbrinjavanja.

Uz još 5 pretovarnih stanica te Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun čini dio cjelokupnog sustava održivog gospodarenja otpadom u Istarskoj Županiji.

Stanica je projektirana i izvedena za opterećenje od 110 tona otpada na dan, koliko je količina otpada koja se prikuplja tijekom ljetnih mjeseci, kada uz 33 tisuće građana koji žive na ovom području, ovdje boravi i preko 80 tisuća turista.

Na samoj pretovarnoj stanici nalaze se četiri usipna koša kroz koja se vrši pretovar otpada. Usipni koševi postavljeni su unutar hala čime se sprječava raznošenje otpada i širenje neugodnih mirisa.

Pretovar se vrši iz vozila za sakupljanje otpada u specijalne poluprikolice kapacitete 24 t kojima se otpad odvozi u ŽCGO Kaštijun na konačnu obradu i trajno odlaganje.