Ovih su dana završeni radovi na izgradnji kanalizacijskih mreža naselja Perci i Santa Marina koja se nalaze na području JLS Općine Tar-Vabriga. Predmetnim izgradnjama konstatira se da je kanalizacijski sustav Aglomeracije Lanterna dobio novih 4.260 m kanalizacijskih mreža sa tri crpne stanice. Predmetnom izgradnjom su stvoreni uvjeti da se, nakon tehničkog pregleda izgrađenih objekata, na kanalizacijski sustav pripoji cca 100 novih domaćinstva i nekoliko poslovnih subjekata, sa mogućnošću da se na novo izgrađenu mrežu mogu spajati i budući planirani objekti.

Novo izgrađene vodne građevine odvodnje fekalnih voda spojene su na  postojeći kanalizacijski sustav Aglomeracije Lanterna.

Iako je tek u fazi izrada građevinskih knjiga i okončanih situacija procjenjuje se da predmetne investicije koštaju: Perci oko 4.000.000,00 kn a Santa Marina oko 800.000,00 kuna.

Izgradnja objekata financirana je: 90% iz sredstava koje osiguravaju Hrvatske vode Zagreb , dok je 10% iznosa investicije osigurala Usluga Poreč  iz namjenskih sredstava koja se prikupe sa područja JLS Općine Tar-Vabriga.

Uprava Duštva

Dokumenti