NaslovnaVijestiGradu Poreču u posjeti radni tim za pripremu nominacije investicijskih zahvata na prihvatu i obradi otpadnih voda prema strukturnim fondovima EU-e.

Gradu Poreču u posjeti radni tim za pripremu nominacije investicijskih zahvata na prihvatu i obradi otpadnih voda prema strukturnim fondovima EU-e.

Planiranim obilaskom stručnog tima bili su zacrtani osnovni ciljevi koji se mogu naznačiti kroz detaljniju informaciju o mogućem zahvatu građevina za nominaciju prema strukturnim fondovima.

Na radnom je sastanku zatraženo da ih se vrlo precizno informira o cjelokupnim našim željama preko preglednih karata, kako bi se mogli nazrijeti okviri za nominaciju prema strukturnim fondovima. Pored spomenutog zatraženo je da se da na uvid kronologija svih dosadašnjih aktivnosti na pripremi tog projekta sa dokumentacijom koja je do današnjeg dana učinjena odnosno sa dokumentacijom koja je u fazi izrade.

 

Predstavnici tima su, nakon informacije o cjelokupnosti naših želja, iskazali promišljanja koja ih vode u pravcu definiranja prioriteta u nominaciji građevina za financiranje Europskih fondova i po njihovim razmišljanjima dalo se naslutiti da smatraju da bi prioritet trebali biti veliki uređaji, a da bi u drugi prioritet trebalo uključiti razvoj kanalizacijske mreže i mreže naselja sa samostalnim uređajima za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda.

 

Što se tiče saznanja o dosadašnjim aktivnostima na pripremi i donošenju Koncepcije razvoja kanalizacijjskih sustava, prisutni su iskazali stav da oni poštuju donesenu Koncepciju prihvata i obrade otpadnih voda jedinica lokalne samouprave uz važnu konstataciju da su tu Koncepciju podržale sve jedinice lokalne samouprave bivše Poreštine i vrlo jasnu poruku da lokalnoj samoupravi prepuštaju konačno donošenje odluke.

 

Predstavnici stručnog tima su jasno dali do znanja da je njihova zadaća analizirati sve tražene dokumente i izraditi Feasibility studiju bez namjera ulaženja u izbor tehnoloških rješenja jer su ona jasno definirana u Koncepciji prihvata i obrade otpadnih voda Poreštine.

 

Predstavnike tima upoznali smo detaljno sa momentima koji su u posljednje vrijeme na izvjestan način usporili aktivnosti na pripremi dokumentacije u namjeri da se sagleda mogući utjecaj pilot projekta izgradnje sustava navodnjavanja Poreštine na predloženo Koncepcijsko rješenje.

 

Nakon višesatnog međusobnog informiranja i upoznavanja sa terenskim prilikama radi lakšeg razumijevanja naših iskazanih želja za rješavanjem ukupne kanalizacijske problematike, prisutni su dogovorili okvirni plan zajedničkih aktivnosti kako slijedi:

 

Aktivnosti na pripremi Feasibility studije

 

1. Definiranje konačnog obima projekta PHARE – rok 15.02.2010. godine (JLS)

2 .Definiranje prioriteta u sklopu ukupnog projekta – rok 15.02.2010. godine (JLS)

3. Definiranje svih potrebnih tehničkih parametara vezano za projekt – rok 15.03.2010.  

    godine (komunalno društvo – stručni tim)

4. Prijedlog tehničkog koncepta Feasibility studije – rok 15.04.2010. godine (PHARE projekt)

5. Dogotovljenje Feasibility studije – rok 04. i 05. mjesec 2010. godine

6. Prezentacija Feasibility studije lokalnoj samoupravi – rok jun 2010. godine

Dokumenti