NaslovnaVijestiNastavlja se projektiranje za izgradnju kanalizacijskih mreža i uređaja

Nastavlja se projektiranje za izgradnju kanalizacijskih mreža i uređaja

Usluga Poreč je u sklopu svojih redovnih aktivnosti ovih dana potpisala tri nova ugovora za izradu Idejnih projekata za naselja koja se nalaze u zaleđu priobalja u pripadnosti JLS Grada Poreča. Nakon što je EU „Projekt Poreč“ obuhvatio niz naselja u pravcima do Vodopije, Stancije Portun,Nove Vasi, Žbandaja i Mugebe sa novo planiranim projektiranjem planira se proširenje izgradnje kanalizacijskih mreža sa obuhvatom i naselja koja nisu ušla u EU „Projekt Poreč“, a nalaze se u dubljem zaleđu priobalja. Tako su u I fazi projektiranja potpisani ugovori o izradi projektne dokumentacije Idejnih projekata kako slijedi:

  1. Podsustav Antonci kojem osim naselja Antonci pripadaju i naselja Kosinozići i Vežnaveri. Novo planirani podsustav je međusobno povezan i spaja se na izgrađeni kanalizacijski sustav Aglomeracije Poreč-sjever koji je izgrađen do naselja Stancija Portun. Planiranim sustavom trebali bi dobiti cca 8.100 m nove kanalizacijske mreže spomenutih naselja  sa kolektorima. Ugovor za predmetno projektiranje potpisano je sa tvrtkom IGH Rijeka.
  2.  Podsustav Baderna  kojem osim naselja Baderna pripadaju i naselja Štifanići i Katun. Novo planirani podsustav je međusobno povezan. U sklopu sustava planirana je izgradnja samostalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Baderna. Planiranim sustavom trebali bi dobiti cca 13.000 m nove kanalizacijske mreže spomenutih naselja  sa kolektorima i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ugovor za predmetno projektiranje potpisano je sa tvrtkom Rijeka projekt – vodogradnja Rijeka.
  3. Podsustav Fuškulin kojem osim naselja Fuškulin pripadaju i naselja Jasenovica i Čusi. Novo planirani podsustav je međusobno povezan. U sklopu sustava planirana je izgradnja samostalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Fuškulin. Planiranim sustavom trebali bi dobiti cca 6.000  m nove kanalizacijske mreže spomenutih naselja  sa kolektorima i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ugovor za predmetno projektiranje potpisano je sa tvrtkom Fluming  Rijeka.

Ovim projektiranjem nastavlja se akcija zamišljena da svako naselja treba dobiti mogućnost da se spoji na kanalizacijski sustav, bilo da se spaja na već izgrađeni kanalizacijski  sustav ili da se pak odvodnja fekalnih voda iz naselja riješi izgradnjom samostalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Tako se u skoroj slijedećoj fazi planira  izrada projektne dokumentacije za naselje Stranići koje se nalazi na području JLS Grada Poreča, te naselja Gedići, Stranići, Parencani i Barbići sa područja JLS Općine Tar-Vabriga. S druge strane radi se na tehničkim analizama odabira koncepcije zbrinjavanja otpadnih voda naselja u zaleđu Općine Vrsar, nakon čega bi se odmah prišlo izradi projektne dokumentacije za predmetno područje koje bi trebalo obuhvatiti naselja Marasi, Flengi, Kloštar i Gradinu.

Uprava Društva

 

 

Dokumenti