NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Pucanje tlačnog voda crpne stanice Par Olge Ban u ulici Gašpara Kalčića

RJ Otpadne vode – Pucanje tlačnog voda crpne stanice Par Olge Ban u ulici Gašpara Kalčića

29. srpnja 2010. godine za vrijeme jačih oborina u popodnevnim satima došlo je do oštećenja tlačnog cjevovoda crpne stanice Park Olge Ban, kanalizacijskog objekta sustava javne odvodnje „Poreč Sjever“, u trupu nogostupa u ulici Gašpara Kalčića u Poreču. 

Tlačni cjevovod CS Park Olge Ban stavljen je u funkciju dana 30. srpnja 2010. godine u 13,00 sati. 

Nakon uspostavljenog nadzora nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem na način da su isključene crpke u crpnoj stanici, a otpadna voda iz crpnog bazena distribuirana je sa specijalnim komunalnim vozilma – kamionom cisternom u gravitacijski sustav u ulici Gašpara Kalčića, a sve glede spriječavanja onečišćenja od nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda u obalno more, pristupilo se organizaciji popravka kvara.

 

Od predstavnika Grada Poreča zatraženo je i dobiveno Rješenje o izvođenju radova na javnoj površini – nogostup u ulici Gašpara Kalčića. Radovi na popravku tlačnog cjevovoda na lokaciji nogostupa izvođeni su dana 30. srpnja 2010. godine, u vrermenu od 7,30 do 14,00 sati. Promet ulicom Gašpara Kalčića odvijao se normalno bez zabrane prometa sa odgovarajućom signalizacijom za izvođenje radova zu prometnicu.

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda obavještena su nadležna tijela:

 

– Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran,

– Državni inspektor za područje Istarske županije,

– Inspektor zaštite okoliša,

– Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč, 

– Odsjek za zaštitu okoliša Istarske županije,

– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

– Odjel za komunalni sustav Grada Poreča

 

Predmetni kanalizacijski objekt Crpna stanica “Park Olge Ban” sa pripadajućim tlačnim cjevovodom građen je 1987. godine, sa zadaćom da se otpadne vode dijela Grada Poreča koje su se upuštale u “Porečki potok” distribuiraju u sustav javne odvodnje otpadnih voda “Poreč Sjever” u ulici Gašpara Kalčića.

 

Tlačni cjevovod izveden je od viniddurit PVC cijevi za vanjski vodovod promjera DN 160 mm za radni tlak 10 bara, i na lokaciji oštećenja položen je u trupu nogostupa u ulici Gašpara Kalčića preko betonske cijevi oborinske kanalizacije. Prilikom otkopavanja oštećenog tlačnog cjevovoda primijećeno je da je plastična cijev položena na komad oštećene betonske cijevi i došlo je do oštećenja cijevi – pucanja cijevi u cijelom promjeru. Posljedica pucanja cijevi je dizanje asfaltnog zastora nogostupa uz betonski ivičnjak prometnice i nekontrolirano izljevanje otpadnih voda. Radove na popravku cjevovoda otežale su u neposrednoj blizini položene instalacije visokog napona.

 

Radove na popravku tlačnog cjevovoda izvodio je zajednički građevinski obrt „Terakop“ iz Poreča, pod stalnim nadzorom rukovoditelja radne jedinice Otpadnih voda.

Tlačni cjevovod CS Park Olge Ban stavljen je u funkciju 30. srpnja 2010. godine u 13,00 sati.

Asfaltiranje dijela nogostupa preko betonske podloge biti će izvršeno naknadno, za boljih vremenskih uvjeta.  

Za svo vrijeme izvođenja radova, otpadna voda iz crpnog bazena crpila se i transportirala specijalnim kamionima – fekaljerama u prekidno okno tlačnog cjevovoda. Ukupno je prevezeno 270,00 m3 otpadnih voda pripadajućeg sliva dijela Grada Poreča.  

Od trenutka akcidenta pucanja tlačnog cjevovoda pa do puštanja crpne stanice i tlačnog cjevovoda u funciju nakon popravka, bili smo u telefonskom kontaktu sa Državnim vodopravnim inspektorom za Istarsku županiju, gđom. Nadom Modrušan, dipl.ing.građ. 

 

U skladu sa Planom provedbenih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda i operativnog plana na području kanalizacijskog sustava "POREČ SJEVER" , izrađeno je završno izvješće o nastanku, postupku i poduzetim mjerama u slučaju iznenadnog zagađenja voda na trasi tlačnog cjevovoda crpne stanice CS Park Olge Ban u Poreču položenog u prometnici u ulici Gašpara Kalčića u Poreču, te je isto poslano nadležnim tijelima.

 

 

 Uprava Društva

Dokumenti