NaslovnaVijestiRJ Tehnička služba – Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Kukci – II faza asfaltiranje prometnice -1.dio

RJ Tehnička služba – Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Kukci – II faza asfaltiranje prometnice -1.dio

Obavještavaju se građani da će ovih dana, nakon pripreme kućnih priključaka kanalizacije na javnoj površini, započeti radovi na asfaltiranju 1. dijela prometnice u Lipinoj ulici u naselju Kukci, od restorana Marina do marketa, čime bi se stvorili uvjeti za nesmetano kretanje vozila tim dijelom ulice.

                                                    

Nastavno tome, završetkom radova na izradi kanalizacijske mreže 2. dijela Lipine ulice, nastavili bi se radovi na asfaltiranju, te završili zaključno sa 15.06.2009.godine, zbog nadolazeće turističke sezone.

            Ujedno se mole građani čiji će objekti imati mogućnost priključenja na izgrađenu fekalnu kanalizaciju naselja Kukci – II faza da se jave u  Uslugu Poreč, radi usklađenja podataka za priključak na javnu kanalizaciju  

Uprava Društva

OBAVIJEST

Na osnovi članka 26.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00 i 59/01 ) te članka 40. Statuta Grada Poreča ( Službeni glasnik Grada Poreča broj 9/01 ), Gradsko vijeće Grada Poreča, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2001. godine, donijelo je Odluku o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, ( Sl. glasnik grada Poreča 6/2001 ) te dana 04.08.2005. god. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, (sl. glasnik grada Poreča br. 12/2005) u daljnjem tekstu: Odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 

Članak 6. Odluke

Vlasnik građevine na području Grada Poreča dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,kada je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina,odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav.

 

Slijedom navedenog molimo da se hitno javite u trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. radi usklađenja podataka za priključak na javnu kanalizaciju u KUKCIMA – II faza na k.o. Poreč. Za priključak na javnu kanalizaciju potrebna nam je sljedeća dokumentacija:

 

 

 – izvadak iz katastarskog plana,

 – vlasnički list,

 – programsku skicu sa detaljnim pokazateljima građevine,

 – glavni projekt na uvid,

 – građevinska dozvola,pravomoćna

 

Za eventualne nejasnoće stojimo na raspolaganju na broj telefona 052/429-236 ; 052/429-241 

ili mob. O91/431 00 92

 

Uprava Društva

 

 

Dokumenti